Poslání a cíle

Nadační fond Nové Česko je nezávislá nezisková organizace (zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce číslo 794) jejímž zřizovatelem je Pavel Tuma. Nadace je řízena tříčlennou správní radou.

Co činíme?

Nadační fond disponuje licenčními právy mnohých patentů. Ve spolupráci s vámi a s předními mezinárodními odborníky vám pomůžeme navrhnout a zrealizovat muzea, nebo vzdělávací centra, která si návštěvníci zapamatují na celý život. Naše aktivní, prožitkové formy učiní z vašeho města, nebo kraje vyhledávanou  destinaci. Člověk 21. století touží především po zážitku. Naše programy zajistí návštěvníkovi nejen nezapomenutelný zážitek, nýbrž i zábavu, která vzdělává a pomáhá nově žít.

Ústřední pojem projektu: lidské smysly

Technologie 5D vytváří možnost aktivní účasti – prožitkovou formou, potom se efekt učení podstatně zvýší. Tuto možnost v plném rozsahu poskytuje projekt simulační jednotky – „Revolution Train”. Děti prožijí příběh, který si budou pamatovat až z 80 %…

Cíl nadačního fondu

Cílem nadačního fondu je podpora a rozvíjení nezávislých projektů a rozvoj   infrastruktury  v oblasti vzdělávání, zdravotnictví  a sociálních věcí, protidrogové prevence, zavádění nových vzdělávacích programů a alternativních forem vzdělávání, podpora výstavby a modernizace infrastruktury pro volno-časové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času, podpora investic do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení i zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, podpora investic do nových technologií, podpora  investic do  výstavby a  rozvoje infrastruktury  v  oblasti   sociální péče a služeb v  rámci  zlepšení  kvality těchto služeb,  podpora  investic   pro rozšíření  a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a zajištění rozvoje a propagace těchto aktivit

Co si dál představujeme?

Vizí nadačního fondu je realizovat a naplnit ideu evropské spolupráce s důrazem na rozvíjení regionální spolupráce.

„Naší vizí je zlepšit vzdělávání pomocí interaktivních 5D metod“.

Technologie 5D

Je opakovaně prokázáno, že jen 10 % z toho, co slyším, si zapamatuji, jen 15 % z toho, co vidím či čtu, 40 % z toho, o čem diskutuji, a kolem 80 % z toho, co zažiji nebo dělám.

Pokud se budu řídit prokázaným pravidlem, pak děti které poslouchaly protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co slyšely…

Pokud četly o zemřelých narkomanech, sledovaly videoukázku, bezpečnostní spot v TV, zapamatují si z „toho” jen 15 %, a to je bohužel velmi málo…

Pokud měly možnost besedovat na téma drogy, rizika, prevence, pak by si podle tohoto klíče měly zapamatovat až 40 % z přijmutých informací.

Technologie 5D vytváří možnost aktivní účasti – prožitkovou formou, potom se efekt učení podstatně zvýší. Tuto možnost v plném rozsahu poskytuje projekt simulační jednotky – „Revolution Train”. Děti prožijí příběh, který si budou pamatovat až z 80 %…

Nadační fond Nové Česko